prace alpinistyczne oczka wodne wycinanie drzew
Wycinka drzew Warszawa

Wycinka drzew

 Oferujemy wycinanie drzew metodą alpinistyczną jak i tradycyjną. Metoda alpinistyczna nazywana również metodą sekcyjną polega na wspięciu się na drzewo wyznaczone do ścięcia przez wykwalifikowanego pracownika, następnie oczyszcza się drzewo poprzez usunięcie gałęzi - z zachowaniem należytego bezpieczeństwa przy ich zrzucaniu. Po oczyszczeniu drzewa, następuje jego cięcie od góry "sekcjami", aby wyeliminować ryzyko szkód wywołanych poprzez zwalenie drzewa - tak jak to się dzieję przy tradycyjnej metodzie. Alpinistyczne podejście szczególnie polecane jest tam, gdzie warunki są trudne takie jak: zbyt mała przestrzeń do tradycyjnego usunięcia drzewa, okoliczne zabudowania, ryzyko uszkodzenia okolicznego mienia (budynki, ogrodzenia i inne). Dzięki zastosowaniu tej metody oraz doświadczenia naszych pracowników zlecenie usunięcia drzewa przebiega bezpiecznie, planowo co bez wątpienia jest ważnym atutem.

wycinka metodą alpinistyczną

Na wycięcie drzewa potrzebne jest zezwolenie wydawane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Na terenach wpisanych do rejestru zabytku wymagane jest zezwolenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Opłaty za zezwolenie są uzależnione od tego czy usunięcie drzewa jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej czy też jest związane z planami osoby fizycznej. Osoby fizyczne chcące usunąć drzewo nie płacą opłaty ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.


Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13)129) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.


Zezwolenia nie wymaga się w przypadku wycięcia drzew:

1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody — na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 5 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
6) -uchylony
7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) które utrudniają widocznośç sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu; 10)usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

     Podstawa prawna:Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z poźn. zm.

Pomagamy w formalnościach prawnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na wycinanie drzew.

Wycinka drzew

Copyright by wycinka drzewwww.wycinka-drzew-warszawa.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.